Samoa National Anthem Lyrics

The Samoa national anthem, “The Banner of Freedom,” is a symbol of national pride and unity. Below are the original lyrics in Samoan.

Additional Information

  • Anthem Name: The Banner of Freedom
  • Written Date: 1962
  • Lyricist: Sauni Iiga Kuresa
  • Composer: Sauni Iiga Kuresa
  • Official Adoption Date: 1962

Original Lyrics in Samoan

Sāmoa, tula’i ma sisi ia lau fu’a, lou pale lea!
Sāmoa, tula’i ma sisi ia lau fu’a, lou pale lea!
Vaai i na fetu o lo’ua agiagia ai;
Le faailoga lea o Iesu na maliu ai mo Sāmoa.
Oi, Sāmoa e, uu mau lau pule ia faavavau.
’Aua e te fefe; o le Atua lo ta fa’a’vae,
O lota sa’olotoga;
O upu moni ia;
Fa’avae ia lou malo ma si’itia lau pule ia Sāmoa,
ia Sāmoa, ia Sāmoa.

English Translation of the Lyrics

Here is the Samoa national anthem English version. “The Banner of Freedom” reflects the pride and unity of Samoa. Below is the English translation of the lyrics.

Samoa, arise and raise your flag, your crown!
Samoa, arise and raise your flag, your crown!
Look at those stars that are waving there;
The sign of Jesus who died on the cross for Samoa.
Oh, Samoa, hold fast your power forever.
Do not be afraid; God is our foundation,
Our freedom;
These are the words of truth;
Establish and raise your government and authority Samoa,
Samoa, Samoa.

Supporting Links

For a more detailed and original content about the Samoa national anthem, please visit:
The Historical Significance of Samoa’s National Anthem
Samoa National Anthem History – Wikipedia
These links provide additional details on the lyrics, historical context, and significance of the Samoa national anthem, “The Banner of Freedom.”

Download National Anthem Music

To download the audio file please click right on the player and select “Save Audio As”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *