Armenia National Anthem Lyrics

The Armenia national anthem, “Mer Hayrenik” (Our Fatherland), celebrates the pride and heritage of the Armenian nation. Below are the original lyrics in Armenian and their English translation.

Additional Information

  • Anthem Name: Mer Hayrenik (Our Fatherland)
  • Written Date: 1918
  • Lyricist: Mikael Nalbandian
  • Composer: Barsegh Kanachyan
  • Official Adoption Date: 1991

Original Lyrics in Armenian

Մեր հայրենիք, ազատ, անկախ,
Որ ապրել է դարեդար,
Իր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան:

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ պիտի միշտ բարձրանայ,
Յուր յաւերժական լուսով
Նոյն յաւերժական լերինք:

Թող որ մթնում այր վառվի
Այդ լուսաբեր փարոսը,
Թող որ ամեն մի երկնքում
Նոր լուսնի պէս լինի վառ:

Թող որ այժմ էլ մեր թշնամին
Տեսնի թէ ի՛նչ է նա կորսում,
Թող որ ամեն մի երկիր լսի
Իր շառաչուն աստղային նշան:

English Translation of the Lyrics

Here is the Armenia national anthem English version. “Mer Hayrenik” reflects the pride and heritage of Armenia. Below is the English translation of the lyrics.

Our Fatherland, free and independent,
That has lived for centuries,
His children are now calling
Free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That must always be raised,
For our eternal light
And for the eternal mountain.

May it shine in the dark night,
That light of our beacon,
May it always light up our sky
Like the sign of a new moon.

May our enemies see it
And tremble in their hearts,
Let all the children of Armenia
Be united under its light.

Supporting Links

For a more detailed and original content about the Armenia national anthem, please visit:
The Power of Armenia’s National Anthem: Mer Hayrenik
Armenia National Anthem History – Wikipedia
These links provide additional details on the lyrics, historical context, and significance of the Armenia national anthem, “Mer Hayrenik.”

Download National Anthem Music

To download the audio file please click right on the player and select “Save Audio As”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *