Luxembourg National Anthem Lyrics

The Luxembourg national anthem, “Ons Heemecht” (Our Homeland), celebrates the unity and heritage of the Luxembourgish nation. Below are the original lyrics in Luxembourgish and their English translation. Additional Information Original Lyrics in Luxembourgish Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,Duerch d’Feld an d’Bësch den Alzéiss fléisst,Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,Den Himmel wäin a sonnëg bléisst.Dat…

Read More