Eswatini National Anthem Lyrics

The Eswatini national anthem, “Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati” (O Lord, Bless the Nation of Swazis), celebrates the unity and heritage of the Swazi nation. Below are the original lyrics in Swazi (siSwati) and their English translation. Additional Information Original Lyrics in Swazi (siSwati) Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati,Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,Sibusiso seNkhosi yetfu.Siyinike imibuso nemikhosi,Sibusiso seNkhosi yetfu….

Read More